LOV-1997-02-28-19 Lov om folketrygd (folketrygdloven)

§ 5-3.Utgiftstak for egenandeler

Omhandler tak på egenandel per kalenderår

 

§ 5-6 a.Tannpleierhjelp

Trygden yter stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannpleier for sykdom. Stønad ytes etter fastsatte takster.

Departementet gir forskrifter om stønad etter denne paragrafen, herunder om tilskott til fellestiltak for tannpleiere.

0 Tilføyd ved lov 14 des 2012 nr. 85 (ikr. 1 jan 2013).

 

 

src: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-02-28-19/KAPITTEL_5-1?q=tannpleie