Folkehelsemeldingen God helse – felles ansvar

Vi trenger en mobilisering for folkehelse for å bekjempe helseforskjeller og gi barn like muligheter. Regjeringen styrker helsestasjons- og skolehelsetjenesten, setter i gang kampanje for fysisk aktivitet og sørger for bedre merking av mat.

Meld. St. 34 (2012–2013) Melding til Stortinget Folkehelsemeldingen God helse – felles ansvar

stm201220130034folkehelse